Trong Windows 11, các biến môi trường (env) có thể được thiết lập dễ dàng thông qua giao diện người dùng đồ họa. ENV trên Windows hoặc hệ điều hành khác cần thiết để cho nó biết chính xác nơi lưu trữ các tệp quan trọng nhất. Và điều đó có thể khác một chút trên mọi máy tính. Đối với hầu hết người dùng Windows, hệ thống được đặt trong thư mục C: Windows và các chương trình trong C: Program Files Folder. Nhưng nó không phải luôn luôn như vậy.

Và đây là lý do tại sao các đường dẫn là những vị trí quan trọng, chúng không được lập trình vĩnh viễn mà được lưu trữ trong cái gọi là các biến môi trường.

Ngoài ra còn có các biến môi trường không dẫn đến bất kỳ thư mục nào. Đây là các biến như Dirverdata, PATHEXT, v.v.

Các biến môi trường là một yếu tố quan trọng của mọi hệ điều hành, bao gồm cả Windows 11. Nhưng làm thế nào để bạn thực sự có được chúng?

Thêm hoặc Hiển thị các biến hệ thống Đường dẫn trong Windows 11

1. Mở Chỉnh sửa các biến môi trường hệ thống

Đối với điều này, bạn chỉ cần sử dụng Windows 11 search và tìm kiếm Edit system environment variables. Then simply select the result and the following window with the system properties will open.

2. Thuộc tính hệ thống

Bạn sẽ thấy System PropertieS ở đó nhấp vào Environment Variables …, đã được tập trung vào trong ảnh chụp màn hình nhất định.

3. Thêm các biến hệ thống hoặc biến người dùng trên Windows 11

Trên cửa sổ Biến môi trường, bạn sẽ có hai lựa chọn:

  1. User variables cho tài khoản của bạn; đường dẫn thư mục được thêm vào bên dưới nó sẽ chỉ có thể truy cập bởi người dùng cụ thể đó
  2. System variables cho toàn bộ hệ điều hành, do đó bất kỳ tài khoản người dùng nào cũng có thể truy cập các tệp thực thi hoặc thư mục được khai báo bên dưới nó.

Các biến Hệ thống đã thêm được hiển thị cho tất cả các tài khoản người dùng. Nếu trong trường hợp chỉ bạn sử dụng PC, chỉ cần thiết lập các biến người dùng là đủ. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sẽ System Variables. You can choose between as per your choice.

Chọn Path và đánh Edit.

Thêm thư mục mới Đường dẫn đến vairables hệ thống

4. Tạo một biến mới và thêm đường dẫn trong Windows 11

Khi bạn nhấp vào Edit trong bước trên, cửa sổ tương ứng sẽ mở ra. Sau đó, thêm đường dẫn của thư mục hoặc tệp thực thi mà bạn muốn thêm.

Nút Selet New và đường dẫn thực thi thư mục

Lưu các biến Envrionmental

Alternatively, chúng ta cũng có thể browse như nhau.

For example, để tích hợp Oracle VirtualBox, chỉ cần chỉnh sửa Path dưới hệ thống hoặc các biến người dùng. Vì vậy, hãy làm theo các bước dưới đây…

• Chọn Path, bấm vào Edit … Và nhấp vào Browse

• MỘT file explorer tree sẽ mở, đi đến folder mà bạn muốn thêm và nhấn vào OK.

Duyệt Thư mục để thêm làm Đường dẫn

Thuộc tính hệ thống Nâng cao

sau đó confirm alls với OK và khởi động lại dòng lệnh (Windows Terminal / PowerShell / Command Prompt) và bắt đầu truy cập tệp thực thi của bạn trực tiếp trong đó một lần. Các biến cũ vẫn được lưu trong phiên bản mở.

Bằng cách này, chúng tôi có thể thêm bất kỳ đường dẫn nào vào hệ thống của mình trên Windows 11 bằng giao diện người dùng đồ họa. người dùng cũng có thể xóa bất kỳ đường dẫn nào đã thêm theo cách tương tự.